Giới thiệu chung

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

 

1. Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy của Trung tâm Hàn Quốc học bao gồm

- Giám đốc

- Văn phòng quản lý về hành chính, cơ sở vật chất

- Bộ phận kế hoạch, tài chính: quản lý kế hoạch, tài chính của Trung tâm; theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính.

- Bộ phận tổ chức nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, đối ngoại, dịch vụ 

* Bộ phận tổ chức nghiên cứu bao gồm:

+ Nhóm tổ chức nghiên cứu khoa học, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và các dự án trong lĩnh vực khu vực học. 

+ Nhóm tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học

* Bộ phận tổ chức đào tạo gồm:

+ Nhóm tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn phi chính quy cho các đối tượng cần bổ sung và nâng cao tri thức Hàn Quốc học. 

+ Nhóm tổ chức chương trình thực hiện các chương trình hợp tác đào tạo với Hàn Quốc trong việc nâng cao trình độ kiến thức và trình độ nghiên cứu về Hàn Quốc.

* Bộ phận đối ngoại: thực hiện các công tác đối ngoại quan hệ quốc tế của Trung tâm. Tùy vào tình hình hoạt động, Trung tâm được phép xây dựng, tổ chức, quản lý và điều hành một số Ban cố vấn chuyên môn tập hợp các nhà khoa học, nhà quản lý, giáo sư, giảng viên có uy tín và đội ngũ cộng tác viên. 

Hiện tại, Trung tâm Hàn Quốc học có 1 giám đốc phụ trách điều hành chung, 1 nghiên cứu viên quản lý khoa học - dự án, 1 chuyên viên tài chính - kế toán, 1 chuyên viên phụ trách đối ngoại, 1 chuyên viên phụ trách hành chính - đào tạo.

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực Hàn Quốc học, nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình, dự án nghiên cứu nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, giữa ĐHQG-HCM và Trường ĐHKHXH&NV với các đối tác Hàn Quốc. 

- Làm đầu mối liên kết hợp tác đào tạo các chương trình ngắn hạn liên quan đến Hàn Quốc học hoặc các chương trình đào tạo quốc tế có liên quan đến các trường đại học, viện nghiên cứu... của Hàn Quốc, đáp ứng nhu cầu nâng cao tri thức Hàn Quốc học cho học sinh, sinh viên, giảng viên hoặc các đối tượng khác có nhu cầu. 

- Tư vấn đào tạo và nghiên cứu, bao gồm tư vấn du học Hàn Quốc; tư vấn về việc xây dựng các dự án, đề tài khoa học; thẩm định, phản biện khoa học những hoạt động liên quan đến đào tạo, nghiên cứu Hàn Quốc học. 

- Phổ biến tri thức Hàn Quốc học cho xã hội, phục vụ cho môi trường đầu tư và các hoạt động kinh tế xã hội khác có yếu tố Hàn Quốc ở khu vực phía Nam nói riêng và Việt Nam nói chung. 

3. Lịch sử hình thành

Trung tâm Hàn Quốc học thành lập tháng 1/2008 và được phê duyệt quy chế hoạt động từ 6/2008. Năm 2009 Trung tâm đã xây dựng Đề án Kiện toàn tổ chức nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hàn Quốc học ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM (gọi tắt là đề án), trong đó xác định rõ định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học, định hướng đào tạo và dịch vụ khoa học của Trung tâm Hàn Quốc học. Đề án này sau khi được các hội đồng Trường ĐH KHXH&NV và hội đồng ĐHQG thẩm định, ngày 6/4/2010 đã được Giám đốc ĐHQG phê duyệt theo quyết định số 264/QĐ - ĐHQG - TCCB để bắt đầu thực hiện từ 6/2010.

Mô hình được xác định trong Đề án đã phê duyệt là mô hình Trung tâm NCCB theo nghị định 115/2005/NĐ-CP và nghị định 80/2007/NĐ-CP của Bộ Khoa học công nghệ. Theo đó Trung tâm được rót kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm, tuy nhiên Trung tâm phải thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ khoa học công nghệ một cách có hiệu quả và có báo cáo đầy đủ cho các cơ quan quản lý về kết quả hoạt động này.


II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Tầm nhìn sứ mạng và mục tiêu chiến lược

1.1 Tầm nhìn

 Trở thành Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc học lớn trong khu vực phía Nam Việt Nam, làm đầu mối xúc tiến cho các nghiên cứu, các hội thảo, tọa đàm các lĩnh vực liên quan đến Hàn Quốc học cho các trường Đại học, các Viện nghiên cứu tại Hàn Quốc và Việt Nam.

 Trở thành Trung tâm đào tạo tiếng Hàn phi chính quy chất lượng cao hàng đầu ở TPHCM nói riêng, khu vực phía Nam nói chung.

1.2 Sứ mạng

Thúc đẩy sự phát triển nghiên cứu cơ bản của Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG TPHCM trong lĩnh vực khoa học khu vực học.

Tăng cường vai trò của ĐH KHXH&NV trong việc đáp ứng nhu cầu thực tiễn phục vụ sự phát triển hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

1.3 Mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2016-2020

- Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu cơ bản và hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Hàn Quốc học ở ĐH KHXH&NV

- Làm đầu mối của ĐH KHXH&NV điều phối, tổ chức hợp tác nghiên cứu Hàn Quốc học, hỗ trợ cho các hoạt động về lĩnh vực này thống nhất và liên kết.

- Phổ biến tri thức Hàn Quốc học cho xã hội, phục vụ cho môi trường đầu tư, xuất khẩu lao động, du học và các hoạt động xã hội khác có yếu tố Hàn Quốc.

- Tăng cường quan hệ quốc tế với các trường Đại học, các cơ quan nghiên cứu trong các hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo Hàn Quốc học. Nâng cao vị thế, vai trò và ảnh hưởng của ĐH KHXH&NV ở Việt Nam và quốc tế.


2. Các nhóm chiến lược

2.1 Chiến lược 1: Phát triển nguồn nhân lực          

2.1.1. Mục tiêu chung

Xây dựng và phát triển các nguồn lực ổn định, bền vững, đáp ứng yêu cầu cao của các mục đích nghiên cứu khoa học, đào tạo, quản lý, dịch vụ.

2.1.2. Mục tiêu cụ thể

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ các nguồn lực phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học.

Mở rộng tìm kiếm, phát triển nguồn lực giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Hàn tại Trung tâm.

2.1.3. Nhóm giải pháp

Các cán bộ chủ chốt trong lĩnh vực Hàn Quốc học của Trường sẽ làm nòng cốt cho các hướng nghiên cứu chính của Trung tâm.

Tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, nhất là các cán bộ trẻ học tập nâng cao trình độ tại các cơ sở có chất lượng trong và ngoài nước.

Xây dựng mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài nước.

2.1.4. Các chỉ tiêu

Tạo điều kiện cho các chuyên viên của Trung tâm học tập nâng cao trình độ lên Thạc sĩ, Tiến sĩ để tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu.

Sàng lọc, tuyển chọn các giáo viên tiếng Hàn giỏi để nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trung tâm Hàn ngữ Sejong.           

2.2  Chiến lược 2: Chương trình Đào tạo    

2.2.1. Mục tiêu chung

Cung cấp các chương trình học chất lượng cao, đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của học viên.

2.2.2 Mục tiêu cụ thể

Đa dạng hóa các chương trình đào tạo, bên cạnh các chương trình chuẩn còn mở thêm các lớp Biên phiên dịch, thiết kế thêm các lớp dành cho các đối tượng làm việc trong những chuyên ngành đặc thù.

2.2.3 Nhóm giải pháp

Tập trung các nguồn lực để ổn định và nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Hàn tại Trung tâm.

Nghiên cứu, xây dựng triển khai mở rộng các chương trình đào tạo mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người học.

Rà soát, xây dựng ngân hàng đề thi các trình độ đúng chuẩn. 

2.2.4 Các chỉ tiêu

Phấn đấu gia tăng lượng học viên đăng ký mỗi năm lên 300-350 học viên.  

Ký kết các hợp đồng liên kết đào tạo với các Trường Đại học uy tín tại Hàn Quốc.

Cập nhật và không ngừng phát triển các chương trình đào tạo tiếng Hàn.

2.3. Chương trình 3: Nghiên cứu khoa học 

2.3.1. Mục tiêu chung

Xây dựng các dự án nghiên cứu khoa học theo định hướng nghiên cứu của Trung tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu được giao. 

2.3.2. Mục tiêu cụ thể

Phối hợp với các nhà khoa học (trong nước và quốc tế) có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu Hàn Quốc học, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu có tính thiết thực cao phục vụ cho mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội.

2.3.3. Nhóm giải pháp

Làm đầu mối liên kết với các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tổ chức thực hiện những đề tài liên quan đến Hàn Quốc học.

Tìm kiếm nguồn tài trợ cho các dự án từ phía các đối tác Hàn Quốc.

Tạo điều kiện cho các nghiên cứu viên trẻ của Trung tâm có cơ hội thực hành nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực để có thể tự mình đảm nhận các dự án nghiên cứu trong tương lai gần.

2.3.4. Các chỉ tiêu   

Mỗi năm theo định hướng nghiên cứu khoa học đã xác định, đăng ký thực hiện từ 1 đề tài khoa học các cấp.

Mỗi năm thực hiện từ 1 hội thảo khoa học trong nước và quốc tế theo kế hoạch khoa học công nghệ từng năm.

Kết quả của đề tài và hội thảo sẽ được xuất bản thành sách.

2.4. Chương trình Hợp tác quốc tế   

2.4.1. Mục tiêu chung

Mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các Tổ chức, các Trường Đại học, Viện nghiên cứu của Hàn Quốc nhằm liên kết thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Hàn tại Trung tâm.

2.4.2. Mục tiêu cụ thể

Liên kết với các Trường Đại học, các Viện ngôn ngữ… của Hàn Quốc để mở rộng và đa dạng hóa các chương trình đào tạo tiếng Hàn phi chính quy.

Hợp tác với các Trường Đại học, Viện nghiên cứu…  của Hàn Quốc thực hiện các đề tài nghiên cứu mang tính thiết thực, phục vụ nhu cầu phát triển xã hội.

2.4.3. Nhóm giải pháp

Mở rộng các kênh liên hệ với các đối tác Hàn Quốc (thông qua nhiều hình thức: trao đổi học thuật, tổ chức hội thảo, tổ chức sự kiện, công tác ngoại giao…) nhằm quảng bá giới thiệu hình ảnh của Trung tâm Hàn Quốc học và Trung tâm Hàn ngữ Sejong.

Ổn định, củng cố và phát triển hơn nữa các mối quan hệ với các đối tác cũ.

Không ngừng mở rộng tìm kiếm các đối tác hợp tác mới, xúc tiến nhanh việc ký kết các văn bản cam kết hỗ trợ lẫn nhau về nghiên cứu, đào tạo.

2.4.4.  Các chỉ tiêu

Liên kết hợp tác về đào tạo tiếng Hàn với Trường Đại học Hàn Quốc.

Liên kết hợp tác tư vấn tiền du học với các Trường Đại học Hàn Quốc.

Hợp tác với các Trường Đại học, Viện nghiên cứu của Hàn Quốc tổ chức các tọa đàm, hội thảo, thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, xuất bản sách…                    

2.5  Chương trình Cơ sở vật chất, Tài chính          

2.5.1. Mục tiêu chung

Tăng số lượng các lớp học, cung cấp trang thiết bị hiện đại đúng chuẩn phục vụ nhu cầu của học viên; đồng thời tăng thêm nguồn thu cho Trung tâm.

2.5.2. Cơ sở vật chất

2.5.2.1. Mục tiêu cụ thể

Tăng thêm số lượng phòng học tùy theo số lượng học viên.

Cung cấp trang thiết bị đủ tiêu chuẩn tại các phòng học (hệ thống chiếu sáng, máy lạnh, máy tính, màn hình chiếu, lắp đặt mạng internet…)

2.5.2.2 Nhóm giải pháp

Nhờ sự hỗ trợ của nhà Trường trong việc mở rộng số lượng phòng học.

Từ nguồn tài trợ của các đối tác và nguồn thu của Trung tâm để cung cấp các trang thiết bị đầy đủ cho các phòng học.

2.5.2.3. Các chỉ tiêu

Tăng thêm 1-2 phòng học + trang thiết bị phục vụ phòng học.           

2.5.3. Tài chính

2.5.3.1. Mục tiêu cụ thể

Mở rộng nguồn tài trợ từ các quỹ và các tổ chức trong và ngoài nước cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo từ việc thực hiện các dự án khoa học theo kế hoạch.

Tăng nguồn thu của Trung tâm từ việc thu hút thêm số lượng học viên đến đăng ký học tại Trung tâm Hàn ngữ Sejong.

2.5.3.2. Nhóm giải pháp

Xác định rõ nội dung và định mức sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm.

Tăng thêm nguồn thu từ các hoạt động đề tài nghiên cứu, dịch vụ tư vấn khoa học xã hội, liên kết nghiên cứu, đào tạo.

Tăng nguồn thu từ Trung tâm Hàn ngữ Sejong.

Điều chỉnh hợp lý về tài chính cho công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, sao cho đảm bảo chất lượng các công trình khoa học, và đồng thời các nhà nghiên cứu yên tâm làm công tác khoa học.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.